+31 20 785 0988
+31 6 1651 9814

Hendrik Dienskestraat 2
1063AP Amsterdam

Algemene Voorwaarden Bed and Breakfast Amsterdam Heilige Duif

Algemene Voorwaarden Bed and Breakfast Amsterdam Heilige Duif

Wij heten u van harte welkom in Bed and Breakfast Amsterdam Holy Dove (verder genoemd BBAHD) en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen

 • Joyce Sandburg-Lall is eigenaar van BBAHD. De eigenaar kan zich laten vervangen door haar man, een familielid of een door haar aangewezen persoon;
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van BBAHD aan de Hendrik Dienskestraat 2 te Amsterdam;
 • Met het boeken/reserveren van een verblijf in BBAHD worden deze Algemene Voorwaarden Bed and Breakfast Amsterdam Heilige Duif van kracht;
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden Bed and Breakfast Amsterdam Heilige Duif kosteloos verstrekt aan de gebruikers;
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben;
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers;
 • Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers;
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in BBAHD zijn voor rekening van de gebruikers;
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van BBAHD dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan BBAHD;
 • Gasten dienen instructies van BBAHD op te volgen;
 • BBAHD kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot BBAHD ontzeggen en/of weigeren. Dit kan zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten;
 • De administratie van BBAHD is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen;
 • Gasten van BBAHD dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan;
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt BBAHD een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief;
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden;
 • Voor het reserveren van een verblijf in BBAHD worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Betaling

 • De verblijfskosten in BBAHD dienen minimaal 14 dagen vooraf middels bancaire betaling of per credit card te zijn voldaan. Als de boeking minder dan 14 dagen van tevoren heeft plaatsgevonden dient de betaling binnen 24 uur te zijn voldaan. Als de boeking minder dan 14 dagen van tevoren heeft plaatsgevonden dient de betaling onverwijld te geschieden. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken;
 • Indien het niet lukt om de credit card voor de gast(en) te belasten, zal om nieuwe credit card gegevens worden gevraagd. Deze dienen binnen 24 uur te worden verstrekt. Als deze niet binnen 24 uur worden verstrekt of als de boeking minder dan 3 dagen van tevoren is geschied, dan behoudt de eigenaar zich het recht voor om de boeking te annuleren;
 • Bij wanbetaling worden rekeningen uit handen gegeven en vervallen alle eventuele kortingen;
 • Bij langer verblijf dient telkens per maand vooruit te worden betaald;
 • Verblijf is mogelijk vanaf één nacht tot maximaal 335 (aaneensluitende) nachten;
 • De tarieven vindt u op bedandbreakfastamsterdam-heiligeduif.nl/reservations.

Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden.
Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:

 • 2 of meer weken voor de aanvangsdatum, 100% van de afgesproken prijs;
 • Minder dan 2 weken voor de aanvangsdatum, geen compensatie;
 • Als er een nonrefundable boeking is gedaan, dan is er geen compensatie.

De vergoeding wordt (gedeeltelijk) ingehouden op de (aan)betaling, in geval van aanbetalingen via PayPal, of dient te worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:
NL36RABO0190416033 t.n.v. JK Sandburg-Lall
BIC: RABONL2U
Hendrik Dienskestraat 2, 1063AP AMSTERDAM
benbamsterdam@gmail.com
+31 20 785 0988 en +31 6 1651 9814

Overmacht

BBAHD is de gast geen aansprakelijkheid verschuldigd voor het niet uitvoeren van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan; ziekte die de bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog(s)gevaar, oproer, waterschade, molest, terrorisme, brand, overstroming en/of overheidsmaatregelen. BBAHD is dan niet verplicht tot enige schadevergoeding.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene Voorwaarden Bed and Breakfast Amsterdam Heilige Duif

Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar en zal u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen. Indien van toepassing zal worden gevraagd het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen;
 • Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw Bed & Breakfast gebruiken;
 • Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast om 11.00 uur vrij te zijn;
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden;
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

 • Het ontbijt wordt geserveerd indien u dit kenbaar maakt bij uw reservering. De prijs hiervan staat op de website;
 • Het ontbijt wordt op onderling afgesproken tijd naar uw kamer gebracht;

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 uur en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen;
 • Audiovisuele apparatuur mag geen hinder zijn voor anderen;
 • Gebruik door derden van BBAHD is niet toegestaan;
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en niet zonder bijbetaling overnachten in BBAHD;
 • BBAHD dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten;
 • Afval dient in het vuilnisbakje te worden gedeponeerd;
 • Een brandblusapparaat staat ter beschikking op de gang. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen. Misbruik hiervan leidt tot een boete van
  € 500,- + 6% BTW en vergoeding van alle veroorzaakte schade;
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder;
 • Huisdieren zijn in BBAHD niet toegestaan;
 • Fietsen worden alleen geparkeerd in of naast de schuur of tegen het hek in de achtertuin in overleg met BBAHD;
 • De sleutel van de kamer wordt bij het verlaten van BBAHD geretourneerd aan BBAHD;

Drugs en alcohol

 • Roken en/of gebruik/bezit van hard/soft-drugs is verboden op het gehele adres van BBAHD, dus ook niet op het balkon en in de voor- en achtertuin. Indien wordt geconstateerd dat deze regel is overtreden, dan worden alle gebruikers van de kamer waarvan één of meer personen deze regel heeft overtreden direct verwijderd uit BBAHD. Hierbij is er geen recht op restitutie. Wij zullen niet de vraag stellen welke perso(o)n(en) deze regel heeft/hebben overtreden, maar houden het gehele reisgezelschap verantwoordelijk voor elkaars gedrag. Als BBAHD ontdekt dat deze regel is overtreden, dan wordt een extra bedrag in rekening gebracht van € 500,- + 6% BTW. Dit bedrag moet direct worden voldaan;
 • Dronkenschap of het onder invloed zijn van hard/soft-drugs leidt tot onmiddellijke verwijdering van de desbetreffende persoon + reisgezelschap. Er is dan geen recht op terugbetaling, omdat hier geldt dat het gehele reisgezelschap verantwoordelijk wordt gehouden voor elkaars gedrag. Bij overtreding van deze regel geldt een boete van € 500,- per persoon + 6% BTW. Dit bedrag is onmiddellijk opeisbaar.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Bed & Breakfast.

Algemene Voorwaarden Bed and Breakfast Amsterdam Heilige Duif