+31 20 785 0988
+31 6 1651 9814

Hendrik Dienskestraat 2
1063AP Amsterdam

Algemene Voorwaarden Bed and Breakfast Amsterdam Heilige Duif

ALGEMENE VOORWAARDEN BED AND BREAKFAST AMSTERDAM HOLY DOVE

Wij heten u van harte welkom in Bed and Breakfast Amsterdam Holy Dove (verder genoemd BBAHD) en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen

 • Joyce Sandburg-Lall is eigenaar en beheerder van BBAHD. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid;
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van BBAHD aan de Hendrik Dienskestraat 2 te Amsterdam;
 • Met het boeken/reserveren van een verblijf in BBAHD worden deze Algemene Voorwaarden van kracht;
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers;
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers;
 • Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers;
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in BBAHD zijn voor rekening van de gebruikers;
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar;
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen;
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot BBAHD ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten;
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen;
 • Gasten van BBAHD dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 1. Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan;
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt BBAHD een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief;
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden;
 • Voor het reserveren van een verblijf in BBAHD worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 1. Betaling

 • De verblijfskosten in BBAHD dienen vooraf middels bancaire betaling te worden voldaan. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken;
 • Bij wanbetaling worden rekeningen uit handen gegeven en vervallen alle eventuele kortingen;
 • Bij langer verblijf dient telkens per maand minimaal 1 maand van tevoren vooruit te worden betaald;
 • Verblijf is mogelijk vanaf één nacht tot maximaal 335 (aaneensluitende) nachten;
 • De tarieven vindt u online.
 1. Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden;
 • Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
 • Tot 1 maand voor de aanvangsdatum, 100% van de afgesproken prijs;
 • Minder 1 maand voor de aanvangsdatum, geen compensatie.

De vergoeding wordt (gedeeltelijk) ingehouden op de (aan)betaling, in geval van aanbetalingen via PayPal, of dient te worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:

NL36RABO0190416033 t.n.v. JK Sandburg-Lall, Hendrik Dienskestraat 2, 1063AP AMSTERDAM, benbamsterdam@gmail.com, +31 20 785 0988 en +31 6 1651 9814 of via de boekingssite.

 1. Overmacht

BBAHD is de gast geen aansprakelijkheid verschuldigd voor het niet uitvoeren van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan; ziekte die de bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog(s)gevaar, oproer, waterschade, molest, terrorisme, brand, overstroming en/of overheidsmaatregelen. BBAHD is niet verplicht tot enige schadevergoeding.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar of een volwassen huisgenoot, zal u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen en, indien van toepassing, het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen;
 • Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw kamer gebruiken;
 • Op de dag van vertrek dient de gehuurde kamer om 11.00 uur vrij te zijn;
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden;
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 1. Ontbijt

 • Het ontbijt wordt geserveerd indien u dit kenbaar maakt bij uw reservering. De prijs hiervan staat op de website;
 • Het ontbijt wordt een op onderling afgesproken tijd naar uw kamer gebracht;
 1. Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen;
 • Audiovisuele apparatuur mag geen hinder zijn voor anderen;
 • Gebruik door derden van BBAHD is niet toegestaan;
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en niet zonder bijbetaling overnachten in BBAHD;
 • BBAHD dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten;
 • Afval dient in het vuilnisbakje te worden gedeponeerd;
 • Een brandblusapparaat staat ter beschikking op de gang. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen;
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder;
 • Huisdieren zijn in BBAHD niet toegestaan;
 • Fietsen worden alleen geparkeerd in of naast de schuur in de achtertuin in overleg met de beheerder;
 • Bij aankomst dient ervoor getekend te worden voor akkoord met deze Algemene Voorwaarden;
 • Roken is verboden op het gehele adres van BBAHD, dus ook niet op het balkon en in de voor- en achtertuin. Indien wordt geconstateerd dat deze regel is overtreden, dan worden alle leden van het gezelschap waarvan één of meer personen word(t)(en) verdacht van het overtreden van deze regel direct verwijderd uit BBAHD, zonder recht op restitutie. Wij zullen niet de vraag stellen welke perso(o)(ne)n deze regel heeft/hebben overtreden, maar houden alle gebruikers verantwoordelijk voor elkaars gedrag (groepsaansprakelijkheid);
 • Dronkenschap en/of gebruik/bezit/veroorzaken van de geur van hard/soft-drugs leidt tot dezelfde consequentie als voor het overtreden van het rookverbod;
 • De sleutels van de kamer(s) en de woning worden bij het verlaten van BBAHD geretourneerd aan de eigenaar.
 1. Boetes/extra kosten

 • Indien wordt geconstateerd dat de rookverbodregel is overtreden, wordt een onmiddellijk opeisbare boete in rekening gebracht van € 500,- + het hoge BTW-tarief en vergoeding van alle veroorzaakte schade;
 • Indien de regel over de dronkenschap en/of gebruik/bezit/geur van hard-/softdrugs blijkt te zijn overtreden, wordt een onmiddellijk opeisbare boete opgelegd van € 500,- per persoon + het hoge BTW-tarief en vergoeding van alle veroorzaakte schade;
 • Indien niet alle sleutels worden geretourneerd wordt een extra bedrag in rekening gebracht van € 200,- + het hoge BTW-tarief om de desbetreffende sloten en sleutels te vervangen;
 • Het wassen van kleding in de badkamer en deze ophangen in de B&B kamer is niet toegestaan, vanwege het gevaar van beschadiging van de vloer. Als wordt geconstateerd dat deze regel is overtreden zullen wij € 250,- in rekening brengen + het hoge BTW-tarief + eventuele schadekosten;
 • Strijken van was is niet toegestaan in de B&B kamers. Gasten kunnen op de begane grond gebruik maken van de strijkplank. Schade als gevolg van het strijken in de B&B kamers zal in rekening worden gebracht en dit met een minimum van € 50,- + het hoge BTW-tarief;
 • Bij een combinatie van overtredingen worden de boetes en schadebedragen bij elkaar opgeteld;
 • Om deze reden zullen uw creditcard details bij u worden opgevraagd en wordt er een pre-autorisatie uitgevoerd gedurende de periode van uw beoogd verblijf + 1 dag.

FIETSVERHUUR

Verhuurvoorwaarden

 • Bij de overdracht van de gehuurde fiets dient u zich ervan te vergewissen dat deze in goede staat is, controleert u deze op eventuele gebreken en meldt deze;
 • U zorgt ervoor dat tijdens de verhuurperiode geen fysieke aanpassingen aan de fiets worden gedaan;
 • U dient de fiets aan het eind van de afgesproken huurperiode aan ons te retourneren;
 • U accepteert volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor elke schade aan de fiets of diefstal van de fiets en/of de daarbij behorende zaken, zoals fietssloten en fietstassen;
 • U accepteert volledige aansprakelijkheid voor de reparaties of vervanging van onderdelen indien dit nodig blijkt te zijn tijdens de huurperiode;
 • BBAHD accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid etc. voor enige persoonlijke verwonding aan u of derden, of schade aan uw bezittingen, of die van anderen, direct of indirect, door de fiets, door het gebruik ervan, op welke manier dan ook veroorzaakt, totdat de fiets is geretourneerd aan BBAHD;
 • Als de fiets het niet meer doet bent u verantwoordelijk voor de kosten die gemoeid zijn met het transporteren van de fiets naar BBAHD, net als voor eventuele reparatiekosten, tenzij het een evenement betreft dat is veroorzaakt door nalatigheid van BBAHD;
 • Elk verkeerd gebruik van de fiets is strict verboden. Schade die het gevolg hiervan is kan erin resulteren dat de fiets direct wordt opgeëist, de reeds betaalde huur niet wordt geretourneerd en dat de schade op huurder wordt verhaald;
 • De fiets blijft te allen tijde het eigendom van BBAHD en dient onverwijld te worden geretourneerd op verzoek van BBAHD.

Algemeen

 • Onder één dag wordt verstaan 24 uur;
 • Denkt u eraan dat het belangrijk is om een kopie van uw contract mee te nemen als u de fiets retourneert;
 • Als u problemen met uw fiets bemerkt verzoeken wij u de fiets terug te brengen naar BBAHD. Reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van BBAHD worden door BBAHD betaald als BBAHD schriftelijk akkoord heeft gegeven met de reparatiekosten van de fietsenmaker;
 • Betaling voor de huurperiode is alleen verschuldigd bij het inleveren van de fiets of bij het overhandigen van het verlies / diefstal rapport van de fiets aan de politie;
 • Het verschuldigde bedrag in geval van schade is gerelateerd aan de kosten die gemoeid zijn met het repareren ervan.

Diefstal voorwaarden

 • U dient de fiets op slot te doen zoals geïnstrueerd. Elke fiets is voorzien van 2 sloten; een ringslot en een kettingslot;
 • Laat nooit de fiets zonder direct toezicht achter, tenzij met beide sloten volgens instructies afgesloten en vastgezet aan een vast voorwerp;
 • De medewerkers zullen u instrueren over correct gebruik van de fietssloten;
 • Als een fiets gestolen of kwijt is, dient u het verlies aan de politie te melden en een kopie van het procesverbaal aan BBAHD te overleggen. Als u dit niet doet, dient u € 50.00 aan BBAHD te betalen, zodat wij dit voor u kunnen doen;
 • In dat geval betaalt u vervangingskosten van € 150,00 inclusief de sloten en zullen deze kosten worden belast via Booking.com of in cash aan BBAHD worden voldaan. De vervangingskosten voor een tandem zijn € 200,00 inclusief de sloten;
 • Als u de fietssleutel(s) niet teruggeeft, dient u € 50,00 aan BBAHD te betalen om de sloten te vervangen;
 • Als de gestolen/vermiste fiets is teruggevonden, dan kunnen de vervangingskosten aan u worden geretourneerd onder aftrek van eventuele reparatiekosten en/of afschrijvingen.

Wij wensen u een aangenaam verblijf bij Bed and Breakfast Amsterdam Holy Dove.

Getekend te Amsterdam op 29 januari 2019       ……………………………………………………

Joyce Sandburg-Lall